Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 15/FN - UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nazwa usługi:

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy
Patrycja Kozaczewska – Podinspektor ds. podatków
Magdalena Kusber  -  Inspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i usług.
Pokój nr 15, 16 II piętro, tel. 077 4388 538, 077 4388 533 
godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek-czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Podanie o umorzenie : zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, prolongaty zawierające szczegółowy opis sytuacji finansowej, rodzinnej i materialnej lub losowej. Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu albo w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15, 16).
Do podania dołączamy :

  • Aktualne (ważne 1 miesiąc) zaświadczenie o zarobkach podatnika, członków rodziny wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe lub zaświadczenie o bezrobociu, odcinki z otrzymywanej emerytury czy renty (kserokopie bądź oryginały)
  • Inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową lub losową opisaną w podaniu.

Przedsiębiorcy do podania dołączają :

  • oświadczenie o korzystaniu z pomocy publicznej za okres 3 kolejnych lat liczonych od daty złożenia podania.
  • kserokopia zaświadczeń „de minimis” o otrzymanej pomocy publicznej z 3 ostatnich lat podatkowych.

Opłaty:

Nie podlega opłacie


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony. Decyzję można odebrać osobiście (w pokoju nr 15, 16 II piętro) lub zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty  otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym  (II piętro, pokój nr 15 lub 16 ) lub w sekretariacie (I piętro, pokój nr 13).


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 201 z późn. zm. ),
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spawach dotyczących pomocy publicznej  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe:

W sprawach budzących wątpliwości podanego uzasadnienia, lub w przypadku braku dostatecznego uzasadnienia i załączników, pracownik prowadzący postępowanie dowodowe, udaje się do wnioskodawcy w celu spisania protokołu na miejscu. 


Pliki do pobrania:

PDFWniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami / o umorzenie odsetek za zwłokę / prolongaty.pdf