Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 17/FN - ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Nazwa usługi:

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy 
Edyta Marzotko - inspektor ds. księgowości podatkowej
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 547


Wymagane dokumenty:

Podanie o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu (podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu lub w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 16).


Opłaty:

  • od wydanego zaświadczenia – 21,00 zł

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na rachunek bankowy Gminy Biała : BS Biała 29890300022001000020200002 (należy podać : imię, nazwisko, adres oraz czego opłata dotyczy).


Termin załatwienia sprawy:

Od ręki przy zgłoszeniu, maksymalnie do 7 dni.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, wydawane jest postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia . Zażalenie można składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pok. nr 16) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13).


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)