Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 18/FN - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

Nazwa usługi:

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Inspektor ds. podatków
Patrycja Kozaczewska – Podinspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia skierowane do Burmistrza Białej.

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia może być sporządzony samodzielnie bądź przy wykorzystaniu wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej oraz w Referacie Finansowym - pokój nr 15.


  Opłaty:

  - za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

  Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro, pokój nr 10 ) lub na rachunek bankowy Gminy Biała : Bank Spółdzielczy w Białej,

  Nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

  ( podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, określenie opłaty skarbowej ).

  1) Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach:

  a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

  b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

  c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

  d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

  e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

  f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

  g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

  h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)),

  i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

  j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin,

  k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

  l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437);

  2) wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

  3) (1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

  4) wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych;

  5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;


  Termin załatwienia sprawy:
 • Tryb ustawowy przewiduje termin 7 dni od dnia złożenia wniosku, jednak w większości przypadków zaświadczenia wydawane są „od ręki” w dniu złożenia wniosku
  Tryb odwoławczy:

  Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

  Zażalenie można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro, pokój nr 13) lub w Referacie Finansowym urzędu.


  Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm.).