Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2016 r., poz. 446) art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§1 Wyznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowa 1,3,5, w klatce schodowej ul. Parkowa 3, usytuowanym na działce 1160 m.19 o pow. 0,0600 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00046430/3 jako współwłasność Gminy Biała wraz ze sprzedażą gruntu w określonym udziale wynoszącym 1864/10000 części.

§2 Ustalam cenę na wyżej wymieniona nieruchomość w wysokości 103 652,00 zł (słownie: sto trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote)

§3 Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§4  Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm.pdf