Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 10 00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

odbędzie się XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 kwietnia 2016r.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2015r. wraz z opinią RIO w Opolu

 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Biała za 2015r,

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015r.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r. ;

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028;

  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na realizację zadania „ Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice” ;

  5. przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała ;

  6. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała ;

  7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ;

  8. ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała;

  9. przyznania odznaki honorowej „ zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”

  10. przyznania odznaki honorowej „ zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zakończenie

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej