Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 13 czerwca 2016r. na godz. 1300

w Sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji :

 

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2015 r. wraz z opinią RIO w Opolu

 5. Rozpatrzenie sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2015 r,

 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 r. ;

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r. ;

  3. zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r. ;

  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028;

  5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na realizację zadania „ Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice” ;

  7. przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała ;

  8. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała ;

  9. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ;

  10. ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała;

  11. przyznania odznaki honorowej „ zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” ;

  12. przyznania odznaki honorowej „ zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” ;

 7. Informacja na temat : w jaki sposób gmina Biała włączy się do obchodów Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 / temat wynikający z planu pracy Komisji Oświaty/

 8. Stan zabezpieczeń OSP do sezonu żniw / temat wynikający z planu pracy Komisji Rolnictwa/.

 9. Wolne wnioski.

 10. Zakończenie.

 

Przewodnicząca posiedzenia

Gabriela Neugebauer

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej