Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała

Biała 2016.06.20

GKZP.6722.1.2015

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353.), zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miejską w Białej uchwały nr XV.139.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała.

 

 

Burmistrz Białej

Edward Plicko