Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446) i art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§1  Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 r.

§2  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

§3  W uchwale Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetowy w kwocie 1.420.056,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.570.056,00 zł.

3) załącznik nr 8  do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 9  do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1) § 4 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetowy w kwocie 1.420.056,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.570.056,00 zł.

3) załącznik nr 8  do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 9  do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§5  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§6  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r..pdf

PDFZalacznik1 XVI.146.2016.pdf

PDFZalacznik2 XVI.146.2016.pdf