Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych) na sfinansowanie zadania „Budowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej".

2. Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego

§2. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2017-2019.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

PDF   Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf