Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§1  Udziela się z budżetu Gminy Biała pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”. 

§2  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 2016 roku w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), jednak nie więcej niż 50% wartości wkładu własnego Powiatu Prudnickiego do realizacji zadania.

§3 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Gminą Biała.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”.pdf