Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust.1 pkt 1, 3 i 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446), oraz uchwały nr XXVI.293.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała, uchwala się, co następuje:

§1 Przyjmuje się do realizacji Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2 Traci moc uchwała nr X.80.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.pdf

PDFZalacznik1 XVI.150.2016.pdf