Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.01.01) oraz Uchwały Nr XI.99.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016:

1) Organizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym, w szczególności wydarzeń promujących kulturowe Gminy Biała;

2) Organizowanie przedsięwzięć promujących Gminę Biała, w szczególności jej walorów krajoznawczoturystycznych.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodnicząca: Dagmara Duchnowska - Zastępca Burmistrza, Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

2) Członkowie:

a) Jagoda Małota - Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych,

b) Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy,

c) Karina Grelich-Deszczka - Inspektor ds. Promocji Urzędu Miejskiego w Białej,

d) Marek Kasicz - przedstawiciel organizacji pozarządowej,

e) Daniel Spyra - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§2 Ustalam Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3 Przewodniczący powiadomi członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016.pdf