Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 oraz z 2015 r. Dz.U. poz. 1045 i 1220) oraz § 13 ust.3 zarządzenia Nr OR.0152-6/09 Burmistrza Białej z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Białej, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Białej: Nr OR.0152-17/09 z dnia 8 września 2009 r. i Nr OR.120.17.2013 z dnia20 marca 2013 r. , zarządzam co następuje:

§1 Powołuję w n/w składzie Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia w dniu 8 czerwca 2016 r. egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbywaną w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r. przez Panią Monikę Pelka:

1) Grażyna Biały Sekretarz Gminy - Przewodnicząca Komisji

2) Dagmara Duchnowska Z-ca Burmistrza - Członek Komisji

3) Klaudia KopczykSkarbnik Gminy

4) Dorota Solińska Kierownik Referatu Organizacyjnego - Członek Komisji

1) Grażyna Biały Sekretarz Gminy - Przewodnicząca Komisji

2) Dagmara Duchnowska Z-ca Burmistrza - Członek Komisji

3) Klaudia KopczykSkarbnik Gminy

4) Dorota Solińska Kierownik Referatu Organizacyjnego - Członek Komisji

§2 Zadania komisji i zasady pracy komisji określają zarządzenia Burmistrza wymienione w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia.

§3 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf