Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1 Wyznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, usytuowanym na działce 312 o powierzchni 0,3200 ha k.m.2, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00059205/1 jako współwłasność Gminy Biała wraz ze sprzedażą gruntu w określonym udziale wynoszącym 28/100 części.

§2 Ustalam cenę na wyżej wymieniona nieruchomość w wysokości 63 707,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem złoty)

§3 Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego.pdf