Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

Biała 2016.07.14

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BIAŁEJ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej uchwały Nr XVI.156.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała obejmującej tereny oznaczone symbolem 3U i ZS, 2KS i ZL oraz 1MZ w granicach określonych na załącznikach graficznych nr 1-3 do uchwały, dostępnych także na stronie internetowej BIP-u Urzędu .

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko