Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§1 Zarządzenie określa sposób postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej, zwanego dalej Urzędem, wobec działań podejmowanych w procesie stanowienia prawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zwanymi dalej podmiotami.

§2

1 Kontakty podejmowane przez podmioty mogą w szczególności dotyczyć przedkładania w formie pisemnej lub ustnej wniosków zmierzających do wywarcia wpływu na organy Gminy Biała w procesie stanowienia prawa.

2 Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą kierować do organów Gminy Biała następujące wystąpienia:

1) wnioski o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;

2) opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia;

3) propozycje odbycia spotkań w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;

4) zainteresowanie pracami nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Białej lub projektem zarządzenia Burmistrza Białej.

§3

1 Pracownicy Urzędu podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową są obowiązani do dokumentowania podejmowanych kontaktów.

2 Dokumentowanie kontaktów z podmiotami polega na sporządzeniu po każdym kontakcie, w szczególności po spotkaniu, pisemnej notatki, zawierającej przede wszystkim:

1) informację o określeniu sprawy, w której działalność lobbingowa była podejmowana;

2) wskazanie podmiotu lub osoby, która wykonywała działalność lobbingową;

3) dane osób występujących z ramienia Urzędu;

4) określenie form podjętej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów ,czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;

5) stanowisko Urzędu w przedmiocie zgłoszenia.

§4

1 Koordynowanie czynności w zakresie działalności lobbingowej należy do zadań Referatu Organizacyjnego.

2 W Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. obsługi rady miejskiej prowadzony jest centralny rejestr wystąpień kierowanych do Urzędu, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz zbiór dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.

3 W rejestrze, o którym mowa w ust. 2 zamieszcza się:

1) datę wpływu wystąpienia do Urzędu;

2) dane podmiotu wykonującego zawodowo działalność lobbingową, od którego pochodzi wystąpienie;

3) numer w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową- jeżeli podmiot ten został wpisany do tego rejestru;

4) dane na rzecz którego zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana;

5) określenie formy podjętej działalności lobbingowej;

6) opis sposobu załatwienia sprawy, z uwzględnieniem wpływu jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową na sposób załatwienia sprawy;

7) nazwę komórki organizacyjnej Urzędu rozpatrującej wystąpienie , przygotowującej odpowiedź.

§5

1 Wpływające do Urzędu wystąpienie, o którym mowa w § 2 , po zadekretowaniu korespondencji, na zasadach obowiązujących w Urzędzie, pracownik na stanowisku o którym mowa w § 4 ust. 2, podejmuje w szczególności następujące działania:

1) rejestruje wystąpienie, w rejestrze, o którym mowa w § 4 ust. 3;

2) sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego w wersji elektronicznej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji;

3) przekazuje wystąpienie właściwemu merytorycznie kierownikowi referatu Urzędu/pracownikowi na samodzielnym stanowisku pracy, który:dokonuje wystąpienia z punktu widzenia właściwości Urzędu, a w przypadku jej niestwierdzenia, kieruje sprawę do podmiotu właściwego, zawiadamiając jednocześnie wnoszącego wystąpienie,rozpatruje sprawę i przygotowuje projekt odpowiedzi;

4) udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informację o wystąpieniu podmiotu lobbingowego, treści wystąpienia, podmiotach na rzecz których jest ono realizowane oraz z wskazaniem oczekiwanego przez ten podmiot sposobu rozstrzygnięcia.

2 Wystąpienie pochodzące od podmiotu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową traktuje się jako petycję lub wniosek w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

§6 Pracownik Urzędu, do którego bezpośrednio wpłynęło wystąpienie, o którym mowaw §2 ust. 2 przekazuje je niezwłocznie do Kierownika Referatu Organizacyjnego, celem wdrożenia dalszej procedury rozpatrzenia wystąpienia, zgodnie z § 5.

§7

1 Kierownik referatu Urzędu/pracownik na samodzielnym stanowisku pracy, właściwy merytorycznie na przedmiot wystąpienia , przygotowuje w formie pisemnej projekt odpowiedzi na wystąpienie a w przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, wyznacza termin spotkania.

2 Odpowiedź, o której mowa w ust. 1 podpisuje Burmistrz Białej.

3 Całość materiałów po załatwieniu wystąpienia przekazywana jest na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej w Referacie Organizacyjnym Urzędu.

4 Spotkania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową mogą odbywać się wyłącznie w siedzibie Urzędu. W spotkaniach winny uczestniczyć co najmniej dwie osoby reprezentujące Urząd.

5 Dokumenty z działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa przechowywane sąw aktach zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej stosowanejw Urzędzie.

§8

1 Na podstawie danych z rejestru Referat Organizacyjny opracowuje raz do roku, do końca lutego roku następującego po roku którego dane dotyczą, informację o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

2 Informację, o której mowa w ust. 1 Referat Organizacyjny niezwłocznie udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§9 Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do przestrzegania zarządzenia.

§10 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała.

§11 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.pdf