Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 r., poz. 446 ) oraz § 1 Regulaminu przyznawania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/325/98 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” uchwala się co następuje:

§1 Nadaje się Panu Andrzejowi Bania - Kierownikowi Posterunku Policji w Białej odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”.pdf