Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta usług numer 17/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie uproszczone

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie uproszczone


Miejsce załatwienia sprawy: 

Zgromadzenie w trybie uproszczonym zgłaszać można przez całą dobę 7 dni w tygodniu do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Opolu.

 • e-mail: czk@opole.uw.gov.pl
 • telefon +48 77 4524715
 • fax +48 77 4524716

Wymagane dokumenty:

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.) – Postępowanie uproszczone w sprawach z gromadzeń (art. 21).

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Opolu. W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator jest zobligowany do podania wszystkich danych widniejących w formularzu, będącym załącznikiem do karty usługi (art. 22 ust. 1).


Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin składania dokumentów:

Organizator zgromadzenia zawiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Opolu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed datą zgromadzenia (art. 22 ust. 1).

Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Opolu (art. 22 ust. 3).

Organ gminy udostępnia na stronie www.biala.gmina.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej, w zakładce „Zgromadzenia” informacje o numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy (art. 22 ust. 4).


Termin załatwienia sprawy:

Organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie www.biala.gmina.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej w zakładce „Zgromadzenia”, informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy Biała(art. 22 ust. 5).


Tryb odwoławczy:

Zgromadzenie, o którym mowa w art. 21, może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia w przypadku wystąpienia ww. okoliczności.

Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. Przepisy art. 16 ust. 2-5 ustawy stosuje się odpowiednio, z tym że sąd okręgowy rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia zażalenie do sądu apelacyjnego. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna (art. 25).


Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 1, art. 4, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 17, art. 19 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych (art. 3 ust. 1).

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 4 ust. 1).

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia (art. 4 ust. 2).

Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie (art. 7 ust. 2).

Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. W przypadku gdy wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia te wymagania. Zgromadzeniom, o których mowa w art. 26a, przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia. (art. 12 ust. 1)

W przypadku o którym mowa w art. 12 ust. 1, organ gminy może przeprowadzić rozprawę administracyjną, jeżeli usprawni to uzgodnienie zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZGROMADZENIA:

Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia (art. 23).

Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne organizator rozwiązuje zgromadzenie (art. 24).

Organizator zgromadzenia jest zobowiązany do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia podejmuje przewidziane w ustawie środki (art. 26, w związku z art. 19 ust. 1).

Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu, informując o tym organizatora zgromadzenia. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia (art. 26, w związku z art. 17).

Organizator zgromadzenia żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu organizator zgromadzenia zwraca się o pomoc do Policji lub straży miejskiej (art. 26, w związku z art. 19 ust. 5).

Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie (art. 26, w związku art. 19 ust. 7).

Art. 52 ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm. ):

§ 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

§ 2. Kto:

 1. przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,
 2. organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
 3. przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go,
 4. bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Kto:

 1. będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,
 2. nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408 z późn. zm),
 3. wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu

- podlega karze grzywny.

§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.


Pliki do pobrania:

PDFZawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - post. uproszczone.pdf

PDFIOPDP Realizacja zadań doczyczących zgromadzeń BIP.pdf