Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta usług numer 16/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – postępowanie zwykłe

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – postępowanie zwykłe.


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój numer 14 – pierwsze piętro, telefon: 774388553.


Wymagane dokumenty:

 • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 1) zawierające dane widniejące w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do karty usługi.
 • Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia jeżeli jest nim inna osoba niż organizator zgromadzenia. W przypadku wniesienia zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu, (art. 10 ust.2 pkt 1 i ust. 3), zawierające dane widniejące w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do karty usługi.
 • Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia (art. 10 ust. 2 pkt 2).

Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator, który powinien posiadać w trakcie zgromadzenia (art. 19 ust. 3).


Termin składania dokumentów:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed datą zgromadzenia (art. 7 ust. 1).

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 9 ust. 1).

Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia (art. 9 ust. 2).

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ustnie do protokołu, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują: data, godzina i minuta rozpoczęcia sporządzania protokołu, które zamieszcza się w protokole (art. 9 ust. 3).

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta wprowadzenia zawiadomienia do systemu teleinformatycznego gminy (art. 9 ust. 4).

Organ gminy udostępnia na stronie bip.biala.gmina.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zgromadzenia”, informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. (art. 9 ust. 5).


Termin załatwienia sprawy:

W przypadku kiedy złożone zawiadomienie nie ma braków formalnych, organ gminy informuje komendanta miejskiego Policji, o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia oraz informacje do właściwych jednostek i organów, zgodnie z postanowieniami ustawy (art. 8).

Organ gminy zamieszcza na stronie www.biala.gmina.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej w zakładce „Zgromadzenia”, informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia (art. 7 ust. 3).

Organ gminy w formie decyzji administracyjnej, zakazuje zgromadzenia w przypadku gdy jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy (organizatorami nie mogą być osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz w zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia) lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne oraz kiedy odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 i 13 ustawy oraz kiedy zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a. (art.14).

W przypadku, gdy wojewoda wyda zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w którym miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy, w ciągu 24 godzin od otrzymania ww. informacji, wydaje decyzję o zakazie organizowania zgromadzenia, (art. 14 ust. 3, art. 26b ust. 3).

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia (art. 14).

Organ gminy udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie www.biala.gmina.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zgromadzenia” i przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „ Zgromadzenia” na stronie biala.gmina.pl (art. 15 ust. 1 i ust. 2).

Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych przez 3 miesiące od dnia jej wydania (art. 15 ust. 3).


Tryb odwoławczy:

Decyzja o zakazie zgromadzenia:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia i organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.

Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.

Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Postanowienie uwzględniające odwołanie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu (art. 16).

Rozwiązanie zgromadzenia:

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. Przepisy art. 16 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio, z tym że sąd okręgowy rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia zażalenie do sądu apelacyjnego. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna (art. 20 ust. 4 i 5).


Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1, art. 4, art. 7, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.).


Informacje dodatkowe:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych (art. 3 ust. 1).

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 4 ust. 1).

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia (art. 4 ust. 2).

Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie (art. 7 ust. 2).

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator jest zobligowany do podania wszystkich danych widniejących w formularzu, będącym załącznikiem nr 1 do karty usługi.

Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. W przypadku gdy wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia te wymagania. Zgromadzeniom, o których mowa w art. 26a, przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia. (art. 12 ust. 1)

W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, organ gminy może przeprowadzić rozprawę administracyjną, jeżeli usprawni to uzgodnienie zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń.

Organ gminy niezwłocznie, nie później jednak niż na 120 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, wzywa, telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organizatorów zgromadzeń do uczestnictwa w rozprawie administracyjnej. Niestawienie się organizatora zgromadzenia na rozprawę nie wstrzymuje jej przebiegu.

Organizatorom zgromadzeń, którzy uczestniczą w rozprawie administracyjnej, organ gminy może przedstawić propozycję zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia.

Jeżeli na rozprawie administracyjnej organizatorzy zgromadzeń nie uzgodnią miejsca lub czasu zgromadzeń w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, organizatorzy zgromadzeń dokonują wyboru miejsca lub czasu zgromadzeń zgodnie z kolejnością wniesienia zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, spełniających wymagania określone w art. 10.

Do rozprawy administracyjnej, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 91 § 2 i art. 92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA:

Zgromadzeniem kieruje przewodniczący. Przewodniczącym zgromadzenia jest:

 • organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia.

 • osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja (art. 18)

Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki (art. 19 ust. 1).

Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu, informując o tym organizatora zgromadzenia. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia (art. 17).

W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany pozostawać w kontakcie z przedstawicielem organu gminy, lub funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia (art. 19 ust. 2).

Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora (art. 19 ust. 4)

Przewodniczący zgromadzenia żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zgromadzenia zwraca się o pomoc do Policji lub straży miejskiej (art. 19 ust. 5).

Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne. Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie (art. 19 ust. 6 i 7)

Art. 52 ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 821 z późn. zm.):

§ 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia

- podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

§ 2. Kto:

 1. przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,

 2. organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,

 3. przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go,

 4. bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Kto:

 1. będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,

 2. nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.),

 3. wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu

- podlega karze grzywny.

§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 


Pliki do pobrania:

PDFZał. nr 1 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia..pdf

PDFZał. nr 2 Zgoda na przyjecie obowiazkow przewodniczacego zgromadzenia.pdf

PDFIOPDP Realizacja zadań doczyczących zgromadzeń DRUK.pdf