Przejdź do treści strony WCAG

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015

UCHWAŁA NR VI.36.2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 11a ust.1, ust. 2, ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.Dz. U. 2013 r., poz. 856, zm. z 2014 r. poz. 1794.) uchwala się, co następuje:
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała”.
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) podmiocie - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych-Wielobranżowych „GABI”, ul. Dworcowa 24, 47-210 Żędowice, reprezentowane przez Gabrielę Bartoszek, które uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Biała, na podstawie zawartej umowy Nr GKZP.6140.3.2015 w dniu 2 stycznia 2015r.
2) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała;
3) schronisku - Schronisko dla Zwierząt z siedzibą w miejscowości Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn w sytuacjach niemożności realizacji zlecenia przez w/w schronisko, funkcję schroniska pełnić będzie schronisko w Raciborzu, ul. Komunalna 9, 47-400 Racibórz;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. 1. Zapewnianie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Biała miejsca w Schronisku dla Zwierząt, z siedzibą w miejscowości Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn, z którym Gmina Biała zawarła umowę Nr GKZP.6140.1.2015 w dniu 2 stycznia 2015r.
2. W sytuacjach niemożności realizacji zlecenia przez w/w schronisko, funkcję schroniska pełnić będzie schronisko w Raciborzu, ul. Komunalna 9, 47-400 Racibórz - przyjmie zwierzę na zlecenie Gminy Biała.
 

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, polega na:
1) ustaleniu miejsca w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) dokarmianiu poprzez zakupienie karmy i zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania;
3) sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących (w uzasadnionych przypadkach).
2. Powyższe zadania, o których mowa w pkt. 1-2 zostaną zrealizowane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej, dzięki współpracy z: mieszkańcami Gminy Biała, czującymi potrzebę opieki nad tymi zwierzętami poprzez złożenie stosownego oświadczenia do w/w Referatu, organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt oraz podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu.
3. Zadanie, o którym mowa w pkt. 3 zostanie zrealizowane przez lekarza weterynarii Pana Jana Stroka z miejscowości Wilków, z którym Gmina Biała zawarła umowę Nr GKZP.6140.2.2015 w dniu 2 stycznia 2015r. Zwierzęta wymagające kwarantanny przetrzymane będą przez podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu, bądź przez osoby czujące potrzebę opieki nad tymi zwierzętami poprzez złożenie
stosownego oświadczenia do w/w Referatu.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Biała będzie realizowane interwencyjnie po przyjęciu zgłoszeń od mieszkańców Gminy Biała, które przyjmuje Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.
2. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu i umieszczeniu w schronisku, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 5. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych (psów, kotów), realizuje schronisko, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 niniejszego programu, poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieje przeciwwskazanie do wykonania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i wiek.
2. Zabieg sterylizacji albo kastracji może być przeprowadzony tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 6. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane jest poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
2. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane przez: schronisko, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu, podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu oraz pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej oraz współpracę z sołtysami Gminy Biała.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu, jak i lekarza weterynarii, z którym Gmina Biała zawarła umowę, o której mowa § 3 ust. 3 niniejszego programu.
2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
4. Fakt i przyczynę uśmiercania ślepych miotów odnotowuje się w rejestrze prowadzonym przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.
5. Zabiegi uśpienia ślepych miotów zostaną sfinansowane przez Urząd Miejski w Białej wyłącznie właścicielom zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej wraz z oświadczeniem, że poddadzą sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji.


Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Biała

§ 8. Gospodarstwo rolne Państwa Barbary i Gintera Stein z miejscowości Gostomia, przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim, z którym Gmina Biała zwarła umowę Nr GKZP.6140.4.2015 w dniu 2 stycznia 2015r.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Biała realizuje lekarz weterynarii p. Jan Stroka z miejscowości Wilków, z którym Gmina Biała zawarła umowę, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego programu.

Rozdział 10.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu

§ 10. 1. Koszt realizacji programu, o którym mowa w niniejszej uchwale, ponosi Gmina Biała.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego programu wynosi 25 000 zł.
3. Sposób wydatkowania tych środków odbywać się będzie na podstawie zawartych umów.

Rozdział 11.
Nadzór nad programem

§ 11. 1. Nadzór wraz z kontrolą nad prawidłowością wydatkowania środków na wskazane zabiegi związane z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Biała, należy do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.
2. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu, ma obowiązek prowadzić dokumentację wykonywanej działalności, przedłożyć dowody potwierdzające w szczególności: dostarczenie zwierząt do schroniska o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 niniejszego programu, jak i kserokopie zawartych umów adopcyjnych.
3. Schronisko, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt.3 niniejszego programu przekazuje pracownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w terminie do 31.12.2015r. informację dotyczącą:
1) adopcji;
2) zabiegów weterynaryjnych, jakie zostały wykonane w szczególności: kastracja/ sterylizacja, usypianie ślepych miotów.
3. Partnerami współpracującymi w zakresie udzielenia informacji w realizacji programu są w szczególności:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Policja oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Robert Roden

 


PDFuchwała NR VI.36.2015.pdf