Przejdź do treści strony WCAG

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016

UCHWAŁA NR XIV.131.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.1)) i art. 11a ust.1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r., poz. 856 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała”.
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) podmiocie - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych-Wielobranżowych „GABI”, ul. Dworcowa 24, 47-210 Żędowice, reprezentowane przez Gabrielę Bartoszek, które uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
z terenu Gminy Biała, na podstawie zawartej umowy Nr GKZP.6140.2.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.
2) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała;
3) schronisko - Schronisko S.O.S dla zwierząt z siedzibą Chorzów – Maciejkowice, ul. Antoniów 1, 41-508- Chorzów –Maciejkowice, oraz „Mali Bracia „ ul. Paryż 7A,46-034-Pokój.
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 2. 1. Zapewnianie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Biała miejsca, właściwych warunków bytowania zgodnie z ich podstawowymi potrzebami, opiekę weterynaryjną w Schronisku S.O.S dla Zwierząt, z siedzibą w miejscowości Chorzów – Maciejkowice ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów – Maciejkowice, z którym Gmina Biała zawarła umowę Nr. GKZP.6140.1.2016 w dniu 11 stycznia 2016 r. oraz w schronisku Mali Bracia ul. Paryż 7A ,46—034 – Pokój zgodnie z umową GKZP.6140.2.2016 z 11 stycznia 2016 r..

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, polega na:
1) ustaleniu miejsca w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) dokarmianiu poprzez zakupienie karmy i zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania;
3) sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących (w uzasadnionych przypadkach).
2. Powyższe zadania, o których mowa w pkt. 1-2 zostaną zrealizowane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej, dzięki współpracy z mieszkańcami Gminy Biała, czującymi potrzebę opieki nad tymi zwierzętami poprzez złożenie stosownego oświadczenia do w/w Referatu, organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego program
3. Zadanie, o którym mowa w pkt. 3 zostanie zrealizowane przez lekarza weterynarii z którym Gmina Biała zawarła umowę Nr GKZP.6140.3.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Zwierzęta wymagające kwarantanny przetrzymane będą przez podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu, bądź przez osoby czujące potrzebę opieki nad tymi zwierzętami poprzez złożenie stosownego oświadczenia do w/w Referatu.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Biała będzie realizowane interwencyjnie po przyjęciu zgłoszeń od mieszkańców Gminy Biała, które przyjmuje Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.
2. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu i umieszczeniu w schronisku, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu.
3. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§ 5. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych (psów, kotów), realizuje schronisko, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 niniejszego programu, poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieje przeciwwskazanie do wykonania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i wiek.
2. Zabieg sterylizacji albo kastracji może być przeprowadzony tylko przez lekarza weterynarii.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 6. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane jest poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
2. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane przez: schronisko, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu, podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu, pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej oraz poprzez współpracę z sołtysami Gminy Biała.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu, jak i lekarza weterynarii, z którym Gmina Biała zawarła umowę, o której mowa § 3 ust. 3 niniejszego programu.
2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
4. Fakt i przyczynę uśmiercania ślepych miotów odnotowuje się w rejestrze prowadzonym przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.
5. Zabiegi uśpienia ślepych miotów zostaną sfinansowane przez Urząd Miejski w Białej wyłącznie właścicielom zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej wraz z oświadczeniem, że poddadzą sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji.


Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Biała

§ 8. Gospodarstwo rolne Państwa Barbary i Gintera Stein z miejscowości Gostomia, przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim,
z którym Gmina Biała zwarła umowę Nr GKZP.6140.5.2016 z dniu 11 stycznia 2016 r. po akceptacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Biała realizuje lekarz weterynarii p. Jan Stroka, Gabinet Weterynaryjny w miejscowości Wilków, z którym Gmina Biała zawarła umowę, Nr. GKZP.6140.3.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.

Rozdział 10.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu

§ 10. 1. Koszt realizacji programu, o którym mowa w niniejszej uchwale, ponosi Gmina Biała.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego programu wynosi 25 000 zł.
3. Sposób wydatkowania tych środków odbywać się będzie na podstawie zawartych umów.
4. Partnerami współpracującymi w zakresie udzielenia informacji w realizacji programu są w szczególności:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Policja oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Robert Roden
 


PDFUchwała Nr XIV.131.2016-2.pdf