Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:


§1 Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.

1

1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.153,88 złrozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.153,88 złdochody bieżące o kwotę 3.153,88 zł§ 2020 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami" o kwotę 3.153,88zł,

2

1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.153,88 złrozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.153,88 złwydatki bieżące o kwotę 3.153,88 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 61,84 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 61,84 zł świadczenia społeczne o kwotę 3.092,04 zł

§2  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu 36.734.100,93 zł.

2) Plan przychodów budżetu 2.570.056,00 zł. co daje razem kwotę 39.304.156,93 zł.

3) Plan wydatków budżetu 38.154.156,93 zł.

4) Plan rozchodów budżetu 1.150.000,00 zł. co daje razem kwotę 39.304.156,93 zł.

§3 Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§5 Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok.pdf