Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik

Na podstawie § 42 ust.1 Statutu Sołectwa Mokra uchwalonego uchwałą Nr XXXI/349/2010 Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 57 poz.761) zarządzam co następuje:

§1 W związku ze złożoną rezygnacją Pani Doroty Małek z funkcji sołtysa Sołectwa Łącznik zarządza się przeprowadzenie w miesiącu lipcu br. wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik.

§2 Burmistrz określi miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad zebrania , oraz poda do publicznej wiadomości mieszkańcom co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie sołectwa.

§3 Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na terenie sołectwa.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik.pdf