Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 r., poz. 330 z późn. zm.1) ) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1 W celu prawidłowej realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzam:

1) Instrukcję kontroli i obiegu dokumentów stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) Zasady rachunkowości obowiązujące przy realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

3) Zakładowy plan kont obejmujący wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej stanowią załączniki nr 3 do zarządzenia.

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy, Z-cy Burmistrza Białej oraz Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu całkowitego zakończenia realizacji projektu.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej u.pdf