Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.1) ) oraz § 23 ust. 4 i § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej ustalonego zarządzeniem Burmistrza Białej Nr OR.0152-22/09 z dnia 15 października 2009 r. zmienionego zarządzeniami: Nr OR.120.10.2011 z dnia 18 lutego 2011r., Nr OR.120.13.2011 z dnia 11 marca 2011 r., Nr OR.120.21.2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., Nr OR.120.28.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r., Nr OR.120.49.2013 z dnia 25 listopada 2013 r., Nr OR.120.10.2016 z dnia 2 marca 2016 r. oraz Nr OR.120.16.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., zarządzam co następuje:

§1 W celu zrównoważenia czasu pracy w III kwartale 2016 r. zmieniam stały rozkład czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej, ustalając w podanych niżej dniach, inny dobowy wymiar czasu pracy dla pracowników na stanowiskach administracyjnych pracujących w systemie równoważnym:

1) 29 lipca 2016 r. (piątek) - 8 godz. tj, od godz. 7:30 do 15:30;

2) 23 września 2016 r. ( piątek) - 8 godz. tj. od godz. 7:30 do 15:30.

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej, którego zobowiązuję do podania do publicznej wiadomości, w tym na stronach internetowych Urzędu informacji o zmienionym rozkładzie czasu pracy Urzędu.

§3 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku.pdf