Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inicjatywa lokalna - informacje ogólne

Inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

To metoda, której celem jest „wspólne realizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”.

Kto może korzystać z inicjatywy lokalnej ?

Inicjatywa lokalna skierowana jest głównie do mieszkańców społeczności lokalnych. Zgodnie z art. 19 b ust. 1 w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?

Zgodnie z ustawą art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mamy do czynienia z poniższym, zamkniętym katalogiem zadań publicznych w zakresie:

 1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 2. Działalności charytatywnej, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;
 3. Edukacji oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;
 4. Działalności w sferze kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
 5. Ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 7. Rewitalizacji.

Każda inicjatywa, musi być spójna z w/w zakresem zadań.


Pliki do pobrania:


Kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
PDF   Uchwała Nr IV.46.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.pdf (211,43KB)

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.68.2019 Burmistrza Białej z dnia 18-03-2019 w sprawie powołania komisji pomocniczej do weryfikacji poprawności i kompletności złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (657,31KB)

Załączniki do zarządzenia w wersji edytowalnej:

 1. DOCXOświadczenie, potwierdzające zaangażowanie mieszkańców w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej..docx (13,18KB)
 2. DOCXProtokół oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej..docx (17,84KB)
 3. DOCXSprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej..docx (16,59KB)
 4. DOCXWniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.docx (17,85KB)