Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446) i art.6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§1 Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.

§2 Na inkasentów opłaty, o której mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:

1) Sobota Manfred - na terenie sołectwa Browiniec Polski,

2) Fiebich Krystian - na terenie sołectwa Brzeźnica,

3) Miczka Monika - na terenie sołectwa Chrzelice,

4) Stroka Krystian - na terenie sołectwa Czartowice,

5) Piwowarczyk Mariola - na terenie sołectwa Dębina,

6) Wottka Urszula - na terenie sołectwa Frącki,

7) Bargieł Józef - na terenie sołectwa Gostomia i Solec,

8) Famulla Klaudia - na terenie sołectwa Górka Prudnicka,

9) Słowińska Joanna - na terenie sołectwa Grabina,

10) Saska-Wójs Sylwia - na terenie sołectwa Józefów,

11) Miążek Mirosław - na terenie sołectwa Kolnowice,

12) Niedorozow Jacek - na terenie sołectwa Krobusz,

13) Baniak Zbigniew - na terenie sołectwa Laskowiec,

14) Osiewacz Walerian - na terenie sołectwa Ligota Bialska,

15) Małek Justyna - na terenie sołectwa Łącznik,

16) Kułakowski Zdzisław - na terenie sołectwa Miłowice,

17) Kaszowska Maria - na terenie sołectwa Mokra,

18) Brajer Alfred - na terenie sołectwa Nowa Wieś Prudnicka,

19) Trinczek Brygida - na terenie sołectwa Ogiernicze,

20) Smiatek Ewelina - na terenie sołectwa Olbrachcice,

21) Grzywa Maria - na terenie sołectwa Otoki,

22) Neugebauer Gabriela - na terenie sołectwa Pogórze,

23) Marzotko Zygfryd - na terenie sołectwa Prężyna,

24) Cziomer Lidia - na terenie sołectwa Radostynia,

25) Krupa Edyta - na terenie sołectwa Rostkowice,

26) Peszel Katarzyna -  na terenie sołectwa Śmicz,

27) Piecha Antoni - na terenie sołectwa Wasiłowice,

28) Bremer Klaus - na terenie sołectwa Wilków.”

§3

1 Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso.

2 Ustala się prowizję za inkaso opłat w wysokości stawki prowizji i sumy zebranych przez inkasenta opłat.

3 Stawki prowizji za inkaso opłat zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały.

§4

1 Ustala się, że terminem płatności dla inkasentów jest 5-ty dzień następujący po dniu, w którym opłatę należy uiścić zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Białej w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2 W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

§5 Traci moc uchwała Nr VI.33.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmieniona uchwałą Nr IX.78.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lipca 2015 r. i Uchwałą Nr XI.102.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r.

§6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady
Robert Roben
 

PDF   Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf