Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§1 Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.

1

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 70.416,23 złrozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 37.767,24 złdochody bieżące o kwotę 37.767,24 zł§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 37.767,24 zł,rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 32.648,99 złdochody bieżące o kwotę 32.648,99 zł§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 32.648,99 zł,

2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 98.660,00 złrozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 46.939,00 złdochody bieżące o kwotę 46.939,00 zł§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 46.939,00 zł,rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 51.721,00 złdochody bieżące o kwotę 51.721,00 zł§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 51.721,00 zł,

2

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 70.416,23 złrozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 37.767,24 złwydatki bieżące o kwotę 37.767,24 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 34.604,06 zł, w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 373,91 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 34.230,15 zł  dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.163,18 zł.rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 32.648,99 złwydatki bieżące o kwotę 32.648,99 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.648,99 zł, w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 323,25 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 32.325,74 zł 

2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 98.660,00 złrozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 46.939,00 złwydatki bieżące o kwotę 46.939,00 zł, w tym:świadczenia społeczne o kwotę 46.939,00 złrozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 51.721,00 złwydatki bieżące o kwotę 51.721,00 zł, w tym:świadczenia społeczne o kwotę 51.721,00 zł

§2  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu 36.903.177,16 zł.

2) Plan przychodów budżetu 2.570.056,00 zł. co daje razem kwotę 39.473.233,16 zł.

3) Plan wydatków budżetu 38.323.233,16 zł.

4) Plan rozchodów budżetu 1.150.000,00 zł. co daje razem kwotę 39.473.233,16 zł.

§3 Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§5 Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok.pdf