Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.35 i 39 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1 W związku z zakończeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8, usytuowanym na działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00054489/6 jako współwłasność Gminy Biała wraz ze sprzedażą gruntu w udziale wynoszącym 13/100 części - wynikiem negatywnym, ustalam cenę wywoławczą w drugim przetargu na kwotę 100 000,00 zł

§2 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf