Przejdź do treści strony WCAG

I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu 9 września 2016 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik, przy głównej drodze wiejskiej, na skraju terenu zabudowanego pomiędzy wsiami Krobusz i Żabnik. Nieruchomość oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów jako działka 78/17 o pow. 0,2090 ha k. m. 2 obręb Krobusz. Działka78/17o pow. 0,2090 ha zabudowana jest wolnostojącym, niezamieszkałym budynkiem mieszkalnym z przybudowanym do niego budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny ponad 100 letni, parterowy, ze strychem nieużytkowym, niepodpiwniczony w zabudowie półzwartej z budynkiem gospodarczym, wybudowany w technologii tradycyjnej, mury z cegły, strop drewniany, dach konstrukcji drewnianej kryty dachówka cementową. W budynku znajdują się 2 pokoje, komórka gospodarcza, łazienka i sień o łącznej powierzchni 50,58 m2 co przy wysokości kondygnacji 2,00 m przekłada się na łączną pow. użytkową 25,2 m2 Budynek gospodarczy, wybudowany w technologii tradycyjnej, parterowy, kryty prowizorycznym stropodachem drewnianym o pow. użytkowej 42,62 m2

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krobusz. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren obejmujący działkę 78/17 oznaczony jest jako M2- teren zabudowy mieszkaniowej wiejskiej.

Nieruchomość KW OP1P/00058461/6 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich. Gmina Biała nabyła nieruchomość na podstawie postanowienia o nabyciu spadku.

Forma sprzedaży : przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38 958,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 5 września 2016 roku wadium w kwocie 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złoty) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją "Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Krobuszu 50". Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U 2012 poz. 788 z póżn.zm) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenie przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel.774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.