Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu 9 września 2016 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała.

Działka 444 o pow. 0,0510 ha zabudowana jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem częściowo użytkowym-1 pokój. Budynek częściowo podpiwniczony w części znajdującej się pod kuchnia i pokojem, wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej. Dach dwuspadowy, pokryty dachówka ceramiczną na krokwiach drewnianych. Nieruchomość pozbawiona wszystkich instalacji, wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi 73.07 m 2 Na działce znajdują się ponadto 4 budynki gospodarcze o pow. 57 m2, 12 m2 36 m2 i 11 m2 Stan techniczny budynku określono jako zły. W budynku nie przeprowadzano remontów i konserwacji przynajmniej od kilkudziesięciu lat.

Miasto Biała posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/284/09 z dnia 31.08.2009 roku. Działka 444 oznaczona jest jako 1MZ- tereny zabudowy mieszkaniowej -zagrodowej

Nieruchomość KW OP1P/00058461/6 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich.

Forma sprzedaży : przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 5 września 2016 roku wadium w kwocie 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złoty) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Białej ul. Nyska 31 ”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U 2012 poz. 788 z późn.zm) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenie przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 541,20 zł oraz koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel.774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.