Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 12/GKZP - WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Nazwa usługi: WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Norbert Ofiera – inspektor ds. Ochrony Środowiska
Pokój nr 1a – parter, tel. (077) 4388557

godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek zawierający następujące dane:
  dane osobowe wnioskodawcy, nazwę przedsięwzięcia, nr działki, kartę mapy, obręb.
  Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu opracowanego formularza
 2. załączniki do wniosku:
 • raport o oddziaływaniu na środowisko (w przypadku inwestycji wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu)
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) sporządzoną zgodnie z art. 62a i art. 63 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018.2081 t.j.), (3 egzemplarze)
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, (3 egzemplarze),
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 w/w ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy ewidencyjnej – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Opłaty:

Opłata skarbowa;

 • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówkowo w kasie tut. Urzędu (I piętro pok. nr 10) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu: BS Biała 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku


Termin załatwienia sprawy:

Do 2 miesięcy. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa, dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.  


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19a, za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018.2081 t.j.)
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2019.1000 t.j.)

Informacje dodatkowe:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,

Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego,


Pliki do pobrania:

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf