Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 1/GKZP DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

KARTA USŁUG Nr 1/GKZP


Nazwa usługi: 
DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY


Miejsce załatwienia sprawy: 
Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Grażyna Samitowska – inspektor ds. planowania przestrzennego
okój nr 2 – parter, tel. (77)4388556

godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:00


Wymagane dokumenty:
Od wnioskodawcy:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 2. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (min. 50m wokół wnioskowanego terenu), w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
 3. Opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem, w przypadku terenu nieuzbrojonego.
 4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Pozyskiwane przez Urząd:
 • uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych - pok. nr 2 lub na stronie internetowej Urzędu

Opłaty:

 • za dokument stwierdzający pełnomocnictwo – 17 zł, (5zł za uwierzytelnienie kopii pełnomocnictwa)
 • za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł
 • za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu (Ip. pok. nr 10) lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Biała:
BS Biała 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku.


Termin załatwienia sprawy:
Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 2 miesiące na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu maksymalnie do 3 miesięcy, w przypadku przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub inwestycji liniowych.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa, dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
O terminie odbioru decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie stosownym zawiadomieniem.
Odbiór decyzji – osobiście w pok. nr 2, bądź pocztą na wskazany adres.


Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji, stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589)

Informacje dodatkowe:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania – zgodnie z art. 64 §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.

Decyzję o warunkach zabudowy należy uzyskać w przypadku planowania inwestycji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina Biała posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, wsi Łącznik, wsi Solec, wsi Gostomia, wsi Rostkowice, wsi Wilków, wsi Pogórze, wsi Chrzelice oraz pod lokalizację farm wiatrowych na gruntach wsi Browiniec Polski-Rostkowice-Wilków;