Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) zarządza się, co następuje:

§1 W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej nadanym zarządzeniem Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §21 ust. 3 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej;Gminne Centrum Kultury w Białej.

2) w § 22 uchyla się ust. 2 i 3;

3) w § 28 ust. 1 dodaje się pkt 57 w brzmieniu: koordynowanie czynności w zakresie działalności lobbingowej stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz zarządzenia burmistrza w tym zakresie.

4) w §32 ust. 1:po pkt 46 dodaje się pkt 46a w brzmieniu: realizacja zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;po pkt 163 dodaje się pkt 163a - 163c w brzmieniu: współpraca z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie;opracowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizacja zapisów programu oraz sporządzanie sprawozdania z zakresu tej współpracy, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;koordynowanie sprawami dot. udziału sołectw Gminy Biała w programie „Odnowa Wsi Województwa Opolskiego”;

§2 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf