Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, zm. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

§1 W Uchwale Nr XII.105.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) wykaz przedsięwzięć Gminy Biała na lata 2016-2019 pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§2 Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028.pdf

PDFZalacznik1 OR.0050.347.2016.pdf

PDFZalacznik2 OR.0050.347.2016.pdf