Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 zarządza się co następuję:

§1 Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 r.

1

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500,00 złrozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 500,00 złwydatki bieżące o kwotę 500,00 zł, w tym:świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł

2) Dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 7.000,00 złrozdział 71095 - Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 złwydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł, w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000,00 zł

3) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 złrozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 złwydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000,00 zł

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 26.817,00 złrozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.917,00 złwydatki bieżące o kwotę 5.917,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.917,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.917,00 złrozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 2.900,00 złwydatki bieżące o kwotę 2.900,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.900,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.900,00 złrozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 5.000,00 złwydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000,00 złwydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 złrozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.000,00 złwydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.000,00 złrozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 11.000,00 złwydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.000,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.000,00 zł

5) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.059,00 złrozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 25.059,00 złwydatki bieżące o kwotę 17.127,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.127,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 12.127,00 złwydatki majątkowe o kwotę 7.932,00 zł

2

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500,00 złrozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 500,00 złwydatki bieżące o kwotę 500,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 500,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 500,00 zł

2) Dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 7.000,00 złrozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 7.000,00 złwydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.000,00 zł

3) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 złrozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 złwydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł,

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 26.817,00 złrozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 4.000,00 złwydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.000,00 złrozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 2.900,00 złwydatki majątkowe o kwotę 2.900,00 zł, rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 3.000,00 złwydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000,00 złrozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 16.917,00 złwydatki bieżące o kwotę 16.917,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.917,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.917,00 zł

5) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.059,00 złrozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 25.059,00 złwydatki bieżące o kwotę 25.059,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.059,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 25.059,00 zł

§2  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi nie ulega zmianom.

§3 Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§5 Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r..pdf