Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 13 ust.1 i 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1)) oraz wykonaniu § 4 ust.1 pkt.3 i ust.2 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej NR XIV.183.1012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała (Dz.Urz. Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku poz. 1191) zarządza się, co następuje:

§1 Dokonać zamiany nieruchomości pomiędzy Gmina Biała a osobami fizycznymi w następujący sposób:

1) Osoby fizyczne przeniosą na rzecz Gminy Biała własność nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 383/4 km.2 o pow. 0,4158 ha obręb Krobusz zapisanej w KW OP1P/00006445/9

2) Gmina Biała przeniesie na rzecz osób fizycznych własność nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 95/24 km.2 o pow. 0,5663 ha obręb Krobusz zapisanej w KW OP1P/00006444/2

§2 Wartość działki 383/4 km.2 o pow. 0,4158 ha stanowiącej własność osób fizycznych wynosi 20 042,00 zł, wartość działki 95/24 km.2 o pow. 0,5663 ha stanowiącej własność Gminy Biała wynosi 27 269,00 zł

§3 Zamiana nieruchomości nastąpi za dopłatą ze strony osób fizycznych w kwocie 7227,00 zł

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości.pdf