Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1 Wyznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 78 km.2 obręb Nowa Wieś Prudnicka o pow. 0,4240 ha, zapisaną w księdze wieczystej OP1P/00006444/2 jako własność Gminy Biała.

§2 Ustalam cenę na wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 18 020,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy dwadzieścia złoty)

§3 Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej , publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Białej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej.pdf