Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1 Wyznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 563/55 km.3 obręb Krobusz o pow. 0,7483 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00006444/2 jako własność Gminy Biała.

§2 Ustalam cenę na wyżej wymieniona nieruchomość w wysokości 70 501,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset jeden złoty)

§3 Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu.pdf