Przejdź do treści strony WCAG

Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023

I N F O R M A C J A
Burmistrza Białej
z dnia 5 września 2016 r.

o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Biała konsultacji w sprawie projektu
Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023

 

Na podstawie uchwały Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

i n f o r m u j ę mieszkańców Gminy Biała,

że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej Nr OR.0050.361.2016 z dnia 2 września 2016 r.

przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie ustalenia treści projektu
Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023.

Konsultacje przeprowadzone będą:

w okresie od 12 września 2016r. do 26 września 2016r. w formie wyrażenia przez mieszkańców opinii, uwag, propozycji do projektu programu.

Projekt programu dostępny będzie w tym okresie w Urzędzie Miejskim w Białej (pok. nr 13, Ip.), a także w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.biala.gmina.pl, oraz na stronie promocyjnej Urzędu: www.biala.gmina.pl

Opinie i uwagi do projektu programu należy składać na przygotowanym do tego formularzu dostępnym w Urzędzie i na w/w stronach internetowych.

Formularz należy przekazać do sekretariatu Urzędu do dnia 26 września 2016 r. lub wypełniony elektronicznie na adres:

Zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach

Burmistrz Białej

   /-/  Edward Plicko


PDFLokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023.pdf

PDFFormularz do wyrażania opinii.pdf

PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkancami konsultacji dotyczacych tresci projektu LPR.pdf

PDFRaport z badania ankietowego.pdf

PDFRaport z warszatów dot LPR Białej.pdf

PDFSPRAWOZDANIE z konsultacji społ_LPR.pdf

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.