Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§1 Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.

1

1) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.400,00 złrozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.400,00 złdochody bieżące o kwotę 2.400,00 zł§ 2040 „Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych" o kwotę 2.400,00 zł

2

1) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.400,00 złrozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.400,00 złwydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł, w tym:wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.400,00 zł, w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.400,00 zł 

§2  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu 36.928.890,16 zł.

2) Plan przychodów budżetu 2.570.056,00 zł. co daje razem kwotę 39.498.946,16 zł.

3) Plan wydatków budżetu 38.348.946,16 zł.

4) Plan rozchodów budżetu 1.150.000,00 zł. co daje razem kwotę 39.498.946,16 zł.

§3 Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§5 Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok.pdf