Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SKARGI I WNIOSKI

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski,

 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

 3. PDFZarządzenie nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Reg. Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej – Rozdział 12 Organizacja przyjmowania, rejestrowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji.pdf

 4. Statut Gminy Biała uchwalony uchwałą nr Uchwała Nr XIV.182.2012 z dnia 28 czerwca 2012r.pdf
  PDFDział IX - Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg przez Radę.pdf

 

SKARGI I WNIOSKI

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywania zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników,

 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,

 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,

 • wzmocnienie praworządności,

 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,

 • ochrony własności,

 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności

 

Wnoszenie skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie , faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia

 

Organy rozpatrujące skargi i wnioski:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

W Gminie organami tymi są : Burmistrz Białej lub Rada Miejska w Białej.

W Urzędzie Miejskim w Białej komórką koordynującą przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków pozostających we właściwości Burmistrza Białej i Rady Miejskiej w Białej jest Referat Organizacyjny . W referacie tym mieszczącym się II piętrze można uzyskać informacje o stanie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Kontakt: tel. 77 4388555, adres e-mail:

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 • Burmistrz Białej – w poniedziałek w godzinach od 13-tej do 17-tej

 • Przewodniczący Rady Miejskiej – po wcześniejszym ustaleniu terminu

 • Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów – codziennie w godzinach pracy Urzędu

 

Załatwianie skarg i wniosków:

 • Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 • W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie jednego miesiąca, skarżący/wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynie niedotrzymania terminu oaz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

 • Jeżeli organ nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.

Tryb odwoławczy:

 • Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ja ponowić.
  W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko

 • Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi


PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2018.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2017.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków załatwianych przez Urząd Miejski w Białej w roku 2016.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków załatwianych przez Urząd Miejski w Białej w roku 2015.pdf