Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski:

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywania zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienie praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wnoszenie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organy rozpatrujące skargi i wnioski:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

W Gminie organami tymi są: Burmistrz Białej lub Rada Miejska w Białej.

W Urzędzie Miejskim w Białej komórką koordynującą przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków pozostających we właściwości Burmistrza Białej i Rady Miejskiej w Białej jest Referat Organizacyjny . W referacie tym mieszczącym się II piętrze można uzyskać informacje o stanie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Kontakt: telefon: 77 4388555, adres e-mail:

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 • Burmistrz Białej – w poniedziałek w godzinach od 13-tej do 17-tej.
 • Przewodniczący Rady Miejskiej – po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów – codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Załatwianie skarg i wniosków:

 • Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 • W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie jednego miesiąca, skarżący/wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynie niedotrzymania terminu oaz o nowym terminie jej rozpatrzenia.
 • Jeżeli organ nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.

Tryb odwoławczy:

 • Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ja ponowić.
  W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 • Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 


Pliki do pobrania:

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2022.pdf (109,20KB)

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2021.pdf (95,73KB)

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2020.pdf (162,62KB)

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2019.pdf (148,35KB)

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2018.pdf (873,92KB)

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2017.pdf (683,78KB)

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2016.pdf (600,84KB)

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków wniesionych do Urzędu Miejskiego w Białej w roku 2015.pdf (79,52KB)