Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.369.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§1 Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.

1

1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 773.000,00 złrozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 773.000,00 złdochody bieżące o kwotę 773.000,00 zł§ 2060 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" o kwotę 773.000,00 zł

2

1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 251.400,00 złrozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 773.000,00 złwydatki bieżące o kwotę 773.000,00 zł, w tym:świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 773.000,00 zł

§2  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu 37.949.490,16 zł

2) Plan przychodów budżetu 2.570.056,00 zł co daje razem kwotę 40.519.546,16 zł

3) Plan wydatków budżetu 39.369.546,16 zł

4) Plan rozchodów budżetu 1.150.000,00 zł co daje razem kwotę 40.519.546,16 zł

§3 Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§5 Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.369.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok.pdf