Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej

Na podstawie art 30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.35 i 37 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1 Wyznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, działkę gruntu oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha obręb Mokra , zapisana w księdze wieczystej OP1P/00011200/8 jako własność Gminy Biała.

§2 Ustalam cenę nieruchomości opisanej w §1 na kwotę 12 387,00zł ( słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złoty)

§3 Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Białej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej.pdf