Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.380.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 511/104 km.3 o pow.0,0758 ha położonej w Krobuszu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1 Wyznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich, działkę gruntu oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 511/104 km.3 obręb Krobusz o pow. 0,0758 ha, zapisaną w księdze wieczystej OP1P/00051404/0 jako własność Gminy Biała.

§2 Ustalam cenę nieruchomości opisanej w §1 na kwotę 4 443,00 zł ( słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy złote)

§3 Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Białej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Burmistrz Białej
Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.380.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 511/104 km.3 o pow.0,0758 ha położonej w Krobuszu.pdf