Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.1) ) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§1 Przyjmuje się do realizacji Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Robert Roden
 

PDF   Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023.pdf

PDFZalacznik1 XVII.166.2016.pdf

PDFZalacznik2 XVII.166.2016.pdf

PDFZalacznik3 XVII.166.2016.pdf

PDFZalacznik4 XVII.166.2016.pdf