Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje ogólne

Zasady oraz tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz zasady otwartości danych określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która weszła w życie z dniem 8 grudnia 2021 r.

Przed wejściem w życie ustawy temat ten regulowała ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Nowa ustawa opiera się w zasadniczej części na dotychczasowych zasadach i procedurze udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, uwzględnia zmiany wprowadzone dyrektywą 2029/1024/UE z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego , np. w usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową lub każdą zainteresowaną osobę.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informacja sektora publicznego stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego ( dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp.) umożliwiające ich agregacje i udostępnianie w postaci produktów bądź usług ( elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Białej

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja :

 • udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : www.bip.biala.gmina.pl

 • udostępniona w serwisie internetowym Urzędu : www.biala.gmina.pl

 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

(informacja poniżej)

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnionych w BIP i serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Białej

Jeśli dla danej informacji nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmiot ponownie wykorzystujący informację ma obowiązek:

 • poinformowania o źródle jej pozyskania ( np. adresie www BIP Urzędu, adresie serwisu internetowego Urzędu ) ,

 • podać datę wytworzenia , pozyskania informacji,

 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych na wniosek

Urząd Miejski w Białej określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy

Warunek korzystania z informacji mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Urząd Miejski w Białej określa warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany, przy wykorzystywaniu informacji sektora publicznego , mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne

Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Białej

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny

Tryb wnioskowy udostępniania informacji do ponownego wykorzystywania

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat

 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego

Wniosek można złożyć:

 • w formie papierowej – bezpośrednio w Urzędzie - Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej ( I piętro pokój nr 13) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10 48-210 Biała

 • e-mailem na adres:sekretariat@biala.gmin.pl

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP:/qnfj0i259v/skrytka

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego,

 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana,
  a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostepnienia lub przekazania,

 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania ( komercyjny albo niekomercyjny),
  w tym określenie rodzaju działalności , w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane,

 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych,

 • wskazanie sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia .

Urząd Miejski w Białej po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystywania

 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku

 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę

 • składa ofertę zawierająca warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

 • odmawia w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miejskim w Białej jest udostępniania lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.
Zgodnie jednak z art. 18 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

W takim przypadku Urząd przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty w tym związane.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonym we wniosku oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy przywołanej powyżej ustawy , a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,

 • koszty elektronicznych nośników informacji,

 • czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji w sposób i formie określonych w ofercie

W/w opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał od Urzędu Miejskiego w Białej ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie m lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie w jaki sposób lub w jakiej formie informacje mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Burmistrz Białej , w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku , o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy , odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Burmistrz Białej ,w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego , w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom , o których mowa w art. 6 ustawy.

Organem odwoławczym od decyzji Burmistrza Białej o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę

Umowa o udzielanie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Urzędem Miejskim w Białej

Gmina Biała – Urząd Miejski w Białej nie zawarł umów o udzielanie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego

Zakres odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Białej

Urząd Miejski w Białej ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz taką, która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.

Podstawa prawna