Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.387.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.35 i 39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§1 W związku z zakończeniem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 444 m.8 o pow. 0,0510 ha obręb Biała, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00054461/6 jako własność Gminy Biała -wynikiem negatywnym, ustalam cenę wywoławczą w trzecim przetargu na kwotę 38 000,00 zł

§2 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.387.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf