Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.13 ust.1,art.25 ust.1 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§1 Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat działki gruntu stanowiące własność Gminy Biała

§2 Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, ustalam stawkę czynszu dzierżawnego dla działek wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Burmistrz Białej

Edward Plicko
 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy.pdf