Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG NR 14/SO - ZAWIESZENIE I WYCOFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW DOWODU OSOBISTEGO

Nazwa usługi:

ZAWIESZENIE I WYCOFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW DOWODU OSOBISTEGO


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Regina Przyklenk – Inspektor d/s Wojskowych i Dowodów Osobistych
pokój nr 14 – I piętro, tel. 77 4388 553
godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 – 17:00
 • wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
 • piątek: 7:30– 14:00

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym. 
 • ważny paszport lub oświadczenie o zgodności danych osobowych ze stanem faktycznym.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (BIP), platformie ePUAP oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14.

W przypadku, gdy chcesz złożyć formularz przez internet musisz posiadać profil ZAUFANY na platformie ePUAP, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany.


Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy:

W dniu zgłoszenia. 


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje. 


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653, z późn. zm.),
 • rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400), 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j.   Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.). 

Informacje dodatkowe:

W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym, posiadacz dokumentu może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. W imieniu posiadacza dowodu osobistego, który nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia zawieszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny, a także pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności. 
Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Osobie dokonującej zgłoszenia wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia, w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego (www.obywatel.gov.pl) zaświadczenie wydaje się na żądanie. W okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia, posiadacz dowodu może dokonać cofnięcia zawieszenia na takich samych zasadach jak zgłoszenie zawieszenia. 

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego odbywa się:

 • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po wypełnieniu i podpisaniu własnoręcznym formularza przez osobę dokonująca zgłoszenia 
 • w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez osobę (rodzica, opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika), która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym 
 • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego. 

Złóż wniosek przez Internet: 
Wypełniony formularz zgłoszenia opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym lub podpisem osobistym (w przypadku zgłoszenia dotyczącego dokumentu dziecka/osoby ubezwłasnowolnionej) należy przesłać do wystawcy dokumentu. 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak zgłosić zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów w swoim dowodzie osobistym 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak zgłosić zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym dziecka lub innej osoby 

Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.


Pliki do pobrania:

PDFZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf

PDFZgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf